Գործնական քերականություն.Մայրենի

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր նախադասության մտքին համապատասխանող բառ՝ ընտրված ուղղագրական բառարանից:

(Առողջ) լինելու համար անհրաժեշտ է մշտապես կոփել մարմինը:

Նրա (հագին) վարդագույն վերնաշապիկ էր ու նորաձև փեշ:

Սիրում է ժամերով (պառկել) տաք ավազին ու նայել ամպի լողացող պատառիկներին:

Հավաքած բոլոր փաստաթղթերն ու գրությունները դասավորեց (թղթապանակում), դրեց պահարանի մեջ:

(Կրիայի) նման մտել է պատյանի մեջ ու ոչինչ լսել չի ուզում:

Լավ լողորդի ու փրկարարի քո (համբավը) մեր քաղաքից արդեն դուրս է եկել:

Վիրավոր գազանի (ոռնոցն) անտառում դեռ երկար լսվեց:

2.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Մար(դ)ատար գնա(ց)քը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպ(եու)մ կտրել անցնել Ամերիկայի Մ(իա)ց(յա)լ Նահանգները՝ Խաղաղ (օ)վկ(իա)նոսից մինչ(և) Ատլանտ(յա)ն: Դա ն(ույ)նիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չ(է): Բայց ամերիկ(յ)ան մի համալսարանի գիտնակա(նն)եր պնդում են, որ այդ մի(տք)ն իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկր(յա) նոր փոխադրամի(ջ)ոցի նախագիծ են ներկա(յ)ացրել:

3. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 Ս(և)անա լճի խն(դ)իրն այս(օ)ր հուզում է յուրաքանչ(յ)ուր քաղաքակիր(թ) մար(դ)ու: Ս(և)անի ջրի մակարդակը տասն(յ)ակ տարիների ըն(թ)ացքում ի(ջ)ել է: Ջրի կորստի հետ առն(չ)վում են մի շարք այլ (է)ական հար(ց)եր: Առան(ձ)ին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կեն(դ)անական աշխարհի պահպանության խն(դ)իրը:Բնակության ա(ն)բարենպաստ պայման(ն)եր են   ստեղծվել նա(և)  Ս(և)անի թ(և)ավոր բնակիչների՝ թռ(չ)ուն(ն)երի համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s