Քանորդ: Արտադրյալ

 1. Գտի՛ր անհայտ
  ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, իսկ գումարը՝ 83;

   83-43=40
բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42;

   53+42=95
գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, իսկ հանելին՝ 14;

   14+15=29
դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56;

   56:8=7
ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7;

   35:7=5
զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է,իսկ քանորդը՝ 10:

  10×5=50

 •  Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով;

Պատ գումարը կմեծանա 6-ով
բ.  գումարելիներից մեկը մեացնենք 7-ով, մյուսը՝ 4-ով;

Պատ գումարը կմեծանա 11-ով
գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7- ով, մյուսը փոքրացնենք 4-ով:

Պատ գումարը կմեծանա 3-ով

 • Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին և հանելին մեծացնենք 6-ով;

Պատ Տարբերություն չկա
բ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով;

Պատ Տարբերությունը կմեծանա 2-ով
գ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով:

Պատ տարբերությունը կմեծանա 3-ով

 • Հաշվի՛ր հարմար եղանակով.
  ա. 841+478+159    841+159+478=1478
  բ. 583+269+331     331+269+583=1283
  գ. 967+289-467      967-467+289=789
  դ. 25x7x11x4 :        25x4x11x7=7700
 • Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝ 3-ով;

Պատ տարբերությունը կփոքրանա 5-ով     
բ. նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով;

Պատ տարբերությունը կփոքրանա 3-ով
գ. նվազելին և հանելին մեծացնենք նույն չափով:

Պատ տարբերություն չկա

 •  Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով;

Պատ տարբերությունը կփոքրանա 5-ով
բ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով;

Պատ տարբերությունը կփոքրանա 8-ով
գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք, և նույնքանով էլ փոքրացնենք մյուսը:

Պատ տարբերություն չկա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s