English

Where is my ticket?

An old writer who is very popular in England is traveling by train. When the ticket-inspector comes and asks him for his ticket, the old writer begins to look for it in his pockets, in his bag and suitcase but cannot find it.

” I can wait,” the ticket-inspector says, who knows the writer very well. “I can come again at the next station. “but at the next station, it is just the same. The old writer can not find the ticket.

“That’s all right,” the ticket-inspector says. “That’s all right”.

“Oh, but I must find my ticket,” says the man. “I want to know where I am going to.”

Անծանոթ բառեր

ticket- տոմս

popular-հայտնի

ticket-inspector-տոմսավաճառ

pocket-գրպան

suitcase-ճամպրուկ

next station-հաջորդ կանգառ

Տեղադրեք a, an, the որտեղ անհրաժեշտ է։

It was a nice place with the green trees near the river.  The boys are playing the football in the yard. They spoke much about the modern literature and art. I have an idea of going for a walk as far as a station. Shall we go to London by ….. train or by ……bus.

Գրիր փոքրիկ պատում օգտագործելով այս բառերը, վերնագրում եք ձեր պատումը:

boat-նավակ, journey-ճանապարհորդություն, զբոսանք, hiking-արշավել, քայլել, to go in far-հեռու գնալ, to travel-ճանապարհորդել, team-խումբ, to see off-ուղեկցել,  plane-ինքնաթիռ, passenger-ուղևոր, to agree-համաձայնվել, airport-օդանավակայան, trip-ճամփորդություն, to try on-փորձարկել, to fly-թռնել, heavy-ծանր, carriage-վագոն, port-նավահանգիստ,  leave-մեկնել, catch-բռնել, comfortable-հարմարավետ, possible-հնարավոր, seat-նստատեղ, suitcase-ճամպրուկ, ticket-տոմս, station-կայարան, կայան train-գնացք, railway-երկաթուղի

Anna and her friends
One day Anna and her friends were walking.They wanted to see the whole world.
Then came the idea of ​​Anna. Why should we travel together. They decided to take a boat trip to different islands. They finally came to the islands, they liked the islands very much. In the evening they walked along the beach. At night they stay at the hotel . In the morning they saw a snake. They decided not to touch him. In the afternoon, they went to the airport.They took their bags to the plane. And they started boarding a plane with a passengers. When they arrived, they went first down town. It was very beautiful there. Then they came to a festival. Before they returned, they decided to eat. When they finished eating the cake, they headed to the station to return. They boarded the train and sat in each of the last seats.

 

  • Նախադասությունները գրեք անցյալ, ներկա շարունակական, ապառնի ժամանակաձևերով:
  1. They go to the cinema every Sunday

They went to the cinema every Sunday

They are go to the cinema every Sunday

They will go to cinema every Sunday

  1. She eats ice-cream in summer.

She ate Ice-cream in summer

She is eating Ice-cream in summer

She will eat Ice-cream in summer

  1. The boys play football in the yard.

The boys played football in the yard

The boys are playing football in the yard

The boys will play football in the yard

  1. The children have got five lessons at school.

The children had got five lessons at school

The children are having  got five lessons at school

The children will have got five lessons at school

  1. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.

Jane usually went to bed at 10 o’clock

Jane usually is going to bed at 10 o’clock

Jane usually will go to bed at 10 o’clock

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s