English

Կարդա

Hello, I am Ann. I have many friends. They are from our school, from our yard and from our village. I like them all very much, but most of all I like Mary. She is very beautiful, she has long hair, blue eyes, and she is tall. All the boys like her very much. On Saturdays she comes to us and we do our homework together. Our mothers are also friends. We are good friends.

most of all- ամենաշատը

Vocabulary

Village- գյուղ

Together- միասին

Also- նաև, նույնպես

Հիշում եք չ՞է Do you remember

աչք – eye աչքեր – eyes

ձեռք – hand ձեռքեր – hands

կատու – cat կատուներ – cats

պայուսակ – bag պայուսակներ – bags

ավտոբուս -bus ավտոբուսներ -buses

ձի – horse ձիեր – horses

բայց՝

կին – woman կանայք – women

երեխա- child երեխաներ- children

մարդ- man մարդիկ- men

ատամ – tooth ատամներ- teeth

ոտք – foot ոտքեր- feet

եզ- ox եզներ-oxen

Տեղադրիր բառերը համապատասխան տեղերում

(children, plate, books, apple, trees, pictures, ox)

My books are in my bag.
There are pictures on the walls of this room.
The birds are in the trees,
There is an apple in this plate
The ox is in the field.
The children are playing in the garden.
Գրիր ընկերոջդ մասին

My friend

I have a friend. Her name is Mary. She is eight. She goes to school. She has a mother, father and a sister. She has black hair, brown eyes. She is tall.
My friend’s name is Marie.He is my best friend.Because he helps me in any difficult situation.Her eyes are green with curly hair.

Առաջադրանք 2

Այստեղ թաքնված են քեզ ծանոթ բառեր, որո՞նք ենք դրանք

adgerwoxjnfgtertreemndgrtsundaybvhfwoplojkhlionvcderworkfrtwnclessonnchsfrschool

Նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական, այնուհետ գրիր անցյալ ժամանակով

She does her homework. Does she do her homework? She doesn’t work.

I get up at seven o’clock.
He goes for a walk. Goes he for a walk? He goesn’t for a walk.
We do our homework.
She is very clever.
You do everything well.
6.She writes a letter to her friend.

7.I cook breakfast in the morning.

My father always wears jeans.
9.Tom stays at his grandfather’s in summer.

Գտիր իմաստով իրար հակառակ բառերը

long big

beautiful clever

short tall

stupid short

small ugly

Առաջադրանք 3

Գրիր քո արձակուրդների մասին, օգտագործիր անցյալ ժամանակաձևը և հետևյալ բառերը՝ spend, wonderful time (հրաշալի ժամանակ), many presents, most of all, guests, have….. Պատմությունդ սկսիր այսպես I spent my holidays…..

(հիշեք, որ ես բոլորիդ շատ լավ եմ ճանաչում և շաա՛տ կխնդրեի, որ ինքնուրույն կատարեք յուրաքանչյուր առաջադրանք: Թող լինի երկու կան երեք նախադասություն, բայց ինքնուրույն)

Առաջադրանք 4

SEASONS

Winter is the beginning of a year. It is the coldest season of the year. Days are
short and nights are long in winter. It often snows in winter.
Nature wakes up in spring. It’s warmer in spring than in winter. Snow melts
and birds begin to sing. You can see small green leaves in trees and the first
flower of spring, the snowdrop.
Summer is the hottest season of the year. In summer days are longer and
nights are shorter than in spring.
Autumn has got a lot of colours. Leaves are yellow, brown and red in autumn. It’s
colder in autumn than in summer. It isn’t sunny in autumn. It often rains in autumn.
Nature is beautiful in winter and spring, summer and autumn.

Պատասխանիր հարցերի Answer the questions.
1. Which is the coldest season of the year? Winter is coldest season of the year.
2. Is it colder in autumn than in winter? In winter is colder can in autumn.
3. What can we see in spring? Im spring we can see bautfull threes and flower.
4. Which season comes after spring? After spring cam summer.
5. Is it hot in summer? In summer is very hot.
6. What colours can you see in autumn?In autumn you can see yellou, orenge, broun, red colours

Որն է քո սիրած եղանակը, գրիր այդ մասին

My favorite season it is autumn.I love autumn because it rains.Autumn can come out in hot weather and not in summer.Autumn can come out in hot weather and not in summer.

Առաջադրանք 5

Կարդա տեքստը, ապա գրիր անցյալ ժամանակաձևով

Hello. I was at home. It was our house. It was the most beautiful house in our street. We had a big garden in front of our house. It was the biggest garden of the street. There are many trees and flowers. Our house was big. We had five rooms. We had a large kitchen, where we have breakfast in the mornings. We had a living room, where we had our guests. There were a sofa, an armchair, a big round table and six chairs in the living room. Here was a dinning room, where we had dinner in the evenings. We had two bathrooms, one was for girls and one was for boys. My brother and I had our own rooms. My parent’s bedroom was very beautiful. There were book shelves, a bed, a table and a chair in my bedroom. I had a computer, it was on the table. My brother’s bedroom was smaller than my bedroom. I liked my room and our house.

Հիշում ե՞ք

I-ես me- իմ

We- մենք, our-մեր

You-դու, դուք, your – քո, ձեր

They -նրանք, their- նրանց

Vocabulary

House-տուն

Street-փողոց

In front of-առջևում

The most beautiful- ամենագեղեցիկ

Room-սեբյակ

Own- սեփական

Parents-ծնողներ

Bed-մահճակալ

Armchair- բազկաթոռ

Sofa-բազմոց

Round-կլոր

Book shelf- գրապահարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s