Շրջակա միջավայրի աուդիտ

 

Գրանցողների խումբ

Հրաչյա Աղեկյան

Լիանա Թումասյան

Դավիթ Մեհրաբյան

Աղլամազյան Հայկ

Հովհաննիսյան Վաչե

Ռազմիկ Վարդերեսյան

Գևորգ Ֆիդանյան

Հանրապետյան Վիկտորիա

Չափում, ենք նորակառույց ճեմուղի

Ճեմուղի.Առաջին տեղամաս

Պարտեզի Նևերքևի հատված

երկ.1060սմ

լյն.100սմ

Մակերես-106000

Երկրորդ տեղամաս

երկ. 1200սմ+1650սմ=2850սմ

լյն.100սմ

մակերես-285000

երրորդ տեղ.

լյն.132

երկ.185

մակերես-18500

չորորդ տեղ.

երկ.443

լյն.100

մակերեա-44300

հինգերորդ տեղ.

լյն.100

երկ.1300

մակերես-130000

վեցերորդ տեղ.

երկ.1360սմ

լյն.100սմ

մակերես136000

յոթերորդ տեղ.

երկ.950սմ

լյն.100սմ

մակերես95000

ութերորդ տեղ.

երկ.1561սմ

լյն.100սմ

մակերես156100

իններորդ տեղ.

երկ.2473սմ

լյն.100սմ

մակերես247300

Առաջին, Երկրորդ և Երրորդ տեղամասերի երկարությունը և մակերեսը

1060+2850+185=4095 երկ.

106000+285000+24420=415420 մակերես

Չորորդ, Հինգերորդ և վեցերորդ տեղամասերի երկարությունը և մակերեսը

443+1300+1360=3103 երկ.

44300+130000+136000=301300 մակերես

Յոթերորդ, ՈՒթերորդ և Իններորդ տեղամասերի երկարությունը և մակերերսը

950+1561+2473=4984 երկ.

95000+156100+247300=498400 մակերես

Ամբողջ ճեմողու երկարությունը և մակերեսը

4984+3103+4095=12183 երկ.

498400+310300+409500=1218200 մակերես

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s