Թվական

Առաջադրանքներ՝

Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54,հիսունչորս 847,ութ հարյուր քառասունյոթ 6985,Վեց հազար ինն հարյուր ութսունհինգ 12546,տաս երկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց 68,Վաթսունութ 95,իննսունհինգ 15,տասնհինգ 58,հիթսունութ 697,Վեց հարյուր իննսունյոթ 89ութսունինն:

Գրեք, թե որ թվականներն են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին:

11-99-ը միասին են գրվում, իսկ 99-ից բարձրները առանձին

Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:

Բառերը տեղավորեք աղյուսակում՝Չորրորդ, մեծ, մեծություն, մարդ, լավագույն, ամենաերկար, հինգ, երրորդ, թիվ, վազք, դաժան, հինգերորդ, վերջին, լուսավոր, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, դատարկ:

գոյական

մեծություն

թիվ

վազք

վերջին

սենյակ

մայրիկ

դուռ

դատավոր

ածական

մեծ

լավագույն

ամենաերկար

լուսավոր

դատարկ

թվական

Չորրորդ

հինգ

երրորդ

հինգերորդ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s