Homework

Fanny – Funner –  Funniest

nice – nicer –  nicerest

beautiful – very beautiful – more beautiful

slim – slimmer – more slimmer

cold – colder – more colder

good – better – the best

easy – easier – more easier

careful – very careful – more careful

bad – badder – more badder

fat – fatter – more fatter

long – longer – more longer

 

He is busy watching TV. /

He is don`t busy watching TV.

He runs quicker than you.

He runs quicker than you-?

All the  mice thought and thought.

Did all the don`t mice thought and thought.

They liked the idea.

They liked the idea-?

Սովորաբար եթե առարկաները շատացնում ենք ավելացնում ենք -s- կամ -es- ,

plural-nouns-english

բայց կան բացառություններ, որոնք այլ կերպ են ստանում իրենց հոգնակին։ Ահա դրանք՝

9c42835af3c9fdb83a96e9fdddeddb6c chart5-special-plural-nouns_orig

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s