Ինքնագնահատման թերթիկ

 

Անուն-ազգանուն Մաթեմա

տիկական ֆլեշմոբ

Ինքնաստո

ւգումներ

 

Նախագծեր

Ռադիո-թողարկ

ումներ

Մաթեմատ

իկայի ընտրության գործունե

ություն

Ինքնագնա

հատակ ուսումնա

կան շրջանի ավարտին, միավորնե

րով

Հրաչ 1 8 միավոր արել եմ այո ոչ
Աղեկյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s